Reguły i polityka prywatności

§1 Polityka prywatności

Polityka cookies i innych podobnych technologii

 1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego www.ospace.com.pl (w dalszej części zwanego "Serwisem") stosuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 3. W ramach naszego serwisu internetowego możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
  • "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
  • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
  • "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  • "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym jaki jest niniejszy Serwis z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z Serwisem reklamodawców, przez firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

§2 REGULAMIN PROGRAMU KART KLIENTA Open Space Interiors

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

  1. Regulamin określa zasady i warunki udziału w organizowanym przez Space for All Sp. z o.o. programie Karty Klienta Open Space Interiors, które uczestnik akceptuje poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na Formularzu rejestracyjnym.
  2. Program lojalnościowy Kart Klienta Open Space Interiors ma na celu nagradzanie klientów Space for all Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-695), ul. Nowogrodzka 56A lok 8 („Organizator”).
  3. Wypełnienie i podpisanie wniosku zgłoszeniowego w formie papierowej lub wypełnienie i przesłanie wniosku zgłoszeniowego w formie on-line lub złożenie wniosku zgłoszeniowego za pośrednictwem sklepu, jest tożsame z faktem, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem oraz wyraża zgodę na jego postanowienia.
  4. Regulamin obowiązuje Organizatora oraz Uczestników od chwili ogłoszenia.
  5. Jakiekolwiek uprawnienia wynikające z Programu nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.
  6. Zasady programu lojalnościowego Kart Klienta Open Space Interiors, opisane w niniejszym Regulaminie stosuje się we wszystkich Sklepach należących do Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w sklepie (serwisie) internetowym prowadzonym przez Organizatora pod adresem internetowym: www.ospace.com.pl.
 2. DEFICJICJE.

  1. ORGANIZATOR - oznacza podmiot organizujący program, którym jest Space for All Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-695), ul. Nowogrodzka 56A lok 8, posiadająca numer NIP: 9512397761, REGON 362467370, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000574163, o kapitale zakładowym w wysokości 80.000,00 zł, opłaconym w całości.
  2. REGULAMIN PROGRAMU - oznacza niniejszy regulamin programu Kart Klienta Open Space Interiors, który definiuje warunki i zasady udziału Uczestnika i Organizatora w Programie.
  3. PROGRAM - oznacza program przeprowadzany w Sklepach Organizatora znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, który polega na tym, że Karty Klienta Open Space Interiors uprawniają Uczestnika do otrzymania rabatów i innych korzyści na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  4. UCZESTNIK PROGRAMU - pełnoletnia osoba fizyczna, która dobrowolnie przystąpiła do programu składając formularz rejestracyjny.
  5. PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU - otrzymanie karty klienta przez uczestnika programu na jego wniosek.
  6. FORMULARZ REJESTRACYJNY - (ankieta) oznacza wniosek, zawierający dane osobowe, zgodę na ich przetwarzanie i własnoręczny podpis uczestnika, który to stanowi podstawę do rejestracji w programie.
  7. KARTA - oznacza kartę wydaną uczestnikowi przez organizatora, identyfikowaną przez numer, przeznaczoną do korzystania z Programu.
  8. RODZAJE KART KLIENTA - oznacza wszystkie typy kart, które funkcjonują w programie.
  9. REJESTRACJA - przypisanie numeru identyfikacyjnego danej karty do danych osobowych uczestnika.
  10. SKLEP - oznacza sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem internetowym: www.ospace.com.pl i każdy ze sklepów prowadzonych przez Organizatora w niżej wymienionych lokalizacjach:
   • Domoteka, ul. Malborska 41 lok. 07, 03-286 Warszawa;
   • Galeria Polskie Meble, Al. Solidarności 34 lok.12, 61-696 Poznań;
   • Park Handlowy Rawa, Al. Roździeńskiego 97 lok. 09, 40-203 Katowice;
   • Galeria Wnętrz City Meble, Al. Grunwaldzka 211, 80-266 Gdańsk.
 3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU.

  1. Warunkiem przystąpienia do Programu jest złożenie przez Uczestnika programu, wypełnionego i podpisanego Formularza rejestracyjnego, co stanowi równocześnie potwierdzenie zapoznania się z regulaminem oraz akceptacje jego postanowień.
  2. Udział w Programie i podanie związanych z udziałem danych osobowych jest dobrowolne.
  3. Formularz rejestracyjny dostępny jest do pobrania w placówkach organizatora.
  4. Formularze rejestracyjne wypełnione nieczytelnie, niekompletne lub niepodpisane nie będą rejestrowane.
  5. Przetwarzanie danych osobowych uczestnika programu odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
  6. Uczestnik programu ma prawo do wglądu w treść swoich danych oraz żądania ich aktualizacji.
 4. KARTY KLIENTA Open Space Interiors.

  1. Karta służy identyfikacji Uczestnika programu w celu przydzielenia mu określonych uprawnień wynikających z jej rodzaju.
  2. Karty są wydawane uczestnikom programu na podstawie złożonego formularza najpóźniej w ciągu pięciu (5) dni roboczych od złożenia wniosku.
  3. Każda karta posiada termin ważności.
  4. Uczestnik programu może posiadać więcej niż jedną kartę.
  5. Wydana Uczestnikowi programu karta nie jest zbywalna i pozostaje własnością Organizatora programu.
  6. Niedopuszczalne jest przenoszenie przez Uczestnika programu jakichkolwiek uprawnień ze swojej karty na kartę innego Uczestnika.
  7. W przypadku nieprawidłowego korzystania przez Uczestnika programu z karty może być ona zatrzymana przez personel sklepu.
  8. W przypadku uszkodzenia lub zagubienia karty należy powiadomić Organizatora.

§3 Zasady użytkowania:

 • do czyszczenia mebli używać miękkiej, zwilżonej szmatki a następnie wytrzeć do sucha.
 • nie należy stosować żadnych środków do czyszczenia i konserwacji mebli, tkanin, skóry ponieważ mogą one zawierać szkodliwe dla nich składniki i doprowadzić do uszkodzenia powierzchni mebla, tkaniny bądź skóry.
 • meble należy użytkować w pomieszczeniach suchych i zamkniętych, nie narażać na szkodliwe wpływy warunków atmosferycznych, przy wilgotności powietrza nie mniejszej jak 45% (przy niskiej wilgotności powietrza mogą powstać pęknięcia, odpryski farby, lakieru) lub zbyt wysokiej ponad 65%.Temperatura w pomieszczeniach powinna mieścić się w granicach 15-30 ˚C
 • meble należy ustawić na równej powierzchni – wypoziomowane, w razie potrzeby regulacji drzwi, wykręcenie oraz wkręcenie zawiasów.
 • na meblach nie można ustawiać gorących naczyń, ponieważ możne spowodować to odbarwienie, uszkodzenie powierzchni.
 • powierzchnie mebla nie narażać na długotrwały kontakt z płynami np. (woda,kawa, herbata alkohol) ponieważ może spowodować to uszkodzenie mebla.
 • Meble tapicerowane powinny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
 • Przy rozpakowaniu nie należy używać ostrych narzędzi, gdyż może to spowodować uszkodzenie obicia mebla.
 • W wyniku transportu po rozpakowaniu mogą wystąpić nieregularne fałdy i zagniecenia obicia. Cofnięcie efektu następuje w kilka dni po rozpakowaniu. Przyspieszenie procesu kształtowania można uzyskać poprzez ręczne uformowanie poduch.
 • Podczas przenoszenia mebla nie należy trzymać za obicie lub jego luźne elementy (poduchy), mechanizmy, elementy szklane, blaty stołów gdyż może to spowodować nieodwracalne odkształcenia i uszkodzeń.
 • Mebli tapicerowanych nie należy stawiać w niewielkiej odległości od czynnych źródeł ciepła takich jak grzejniki, kuchenki, piece.
 • Nie stawiać wazonów, doniczek z kwiatami na elementach lakierowanych, pod którymi może gromadzić się woda co może spowodować uszkodzenie powierzchni mebla. 5. Pomieszczenia, w których znajdują się meble powinny być wyposażone w wentylację co utrzymuje odpowiedni mikroklimat pomieszczeń. · W pomieszczeniach, w których jest wilgoć mogą odkształcać się drzwi i deformować tylna ściana mebli.

Prosimy zwrócić uwagę na meble podczas transportu samochodowego i przy wnoszeniu do mieszkania, gdyż podczas wykonywania tych czynności meble są najczęściej uszkadzane. Późniejsze naprawy są bardzo trudne i najczęściej niemożliwe do naprawy na miejscu u klienta, uszkodzenia te nie podlegają reklamacji - czyli bezpłatnej naprawie. Koszty związane z transportem od klienta do magazynu i z magazynu do klienta, wnoszenie i znoszenie mebla ponosi klient.