Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możecie Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Państwa przeglądarce.

Terms & Conditions

§1POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES SPACE FOR ALL Sp. z o.o.

Niniejszy dokument reguluje politykę prywatności i plików „cookies” sklepu internetowego Open Space Interiors, prowadzonego za pośrednictwem strony internetowej, udostępnionej pod adresem URL: https://www.ospace.com.pl/, zwanej dalej „Sklepem”. Sklep jest zarządzany przez SPACE FOR ALL sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzka, 56A, lok. 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000574163, NIP: 9512397761 oraz REGON: 362467370, zwaną dalej „Sprzedawcą”. Ze Sprzedawcą można się skontaktować pod numerem telefonu: +48226251223 oraz przy użyciu adresu e-mail: info@ospace.com.pl


1. Wstęp W części opisującej politykę prywatności, informujemy o warunkach zbierania, przetwarzania, wykorzystywania i ochrony danych osobowych Klientów Sklepu, zwanych dalej „Klientami”.

Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

W zakresie polityki plików cookies, informujemy o warunkach przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnych urządzeniach użytkowników końcowych. Za użytkownika końcowego uznaje się osobę fizyczną lub podmiot, korzystający z publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej lub żądający świadczenia takiej usługi, dla zaspokojenia własnych potrzeb.


2. Administrator danych osobowych Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Sklepu jest Sprzedawca.


3. Podstawa przetwarzania danych osobowych Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klientów korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, jeżeli jest to:

 • niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, w zakresie danych:
 • nazwisko i imiona Klienta, adres, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres dostawy, - adresy e-mail, - numer(y) telefonu;
 • realizowane w celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Klientem, jeżeli jest to niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia;
 • uzasadnione celem scharakteryzowania sposobu korzystania przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, w zakresie danych eksploatacyjnych, tj. zawierających: oznaczenia identyfikujące Klienta nadawane na podstawie danych, o których mowa w pierwszym punkcie, - informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, - informacje o skorzystaniu przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 • Sprzedawca nie przetwarza danych osobowych po zakończeniu korzystania przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną, jednakże z zastrzeżeniem możliwości dalszego wykorzystywania tych spośród wymienionych danych, które są:
  • niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi;
  • niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi;
  • dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

Pozyskane w ten sposób dane Sprzedawca przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zakres danych przetwarzanych przez Sprzedawcę został opublikowany w pkt 4. niniejszej Polityki prywatności i plików cookies.

W pozostałych przypadkach, Sprzedawca zwraca się z prośbą o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Udzielenie tej zgody następuje w szczególności poprzez zaznaczenie pola kontrolnego („checkbox”), przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Pozyskane w ten sposób dane, Sprzedawca przetwarza na art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE lub art. 18 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1030 z późn. zm.).


4. Zbiory, ich zakresy i cele przetwarzania danych osobowych Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w usystematyzowanych zbiorach, które definiuje przez cel ich przetwarzania. Dane te przetwarzane są w zakresie niezbędnym dla realizacji ustalonego celu. Poniższy wykaz obejmuje zbiory, zakresy a także cele przetwarzania danych.


Nazwa zbioru
Zakres przetwarzanych danych
Cel przetwarzania
Zbiór danych osobowych Klientów Sklepu.
 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • nr IP
Umożliwienie korzystania z funkcjonalności Sklepu.

Zbiór danych osobowych Klientów, którzy zawarli umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

 • imię i nazwisko
 • adres
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • numer konta bankowego
 • numer NIP
 • numer zamówienia
 • nr IP
Zawarcie i realizacja umowy sprzedaży z Klientami.
Zbiór danych osobowych Klientów Sklepu, którzy złożyli reklamacje lub oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 • imię i nazwisko
 • adres
 • numer telefonu
 • adres e-mail
 • NIP
 • numer konta bankowego
 • numer zamówienia
 • numer reklamacji
Prowadzenie postępowań związanych z reklamacjami lub odstąpieniami od umów.
Zbiór danych osób korespondujących z Sprzedawcą.
 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • numer IP

Udzielanie informacji handlowych, organizacyjnych lub technicznych Klientom przez Sprzedawcę.

5. Powierzenie i udostępnianie danych osobowych Sprzedawca może powierzyć dane osobowe Klientów innym podmiotom.
Mogą być to np. hostingodawca, obsługa księgowa lub prawna, operator płatności albo inny podmiot, z którym współpracujemy w celu należytego świadczenia usług. Powierzenie danych osobowych następuje zawsze na podstawie pisemnej umowy powierzenia danych. Aktualny wykaz podmiotów którym powierza przetwarzanie danych, jest stale dostępny dla wszystkich Klientów. W celu uzyskania dostępu do niego, wystarczy zwrócić się do Sprzedawcy z takim żądaniem. Można to uczynić, np. pod numerem telefonu: +48226251223 oraz przy użyciu adresu e-mail: info@ospace.com.pl. Podstawę prawną powierzenia danych osobowych stanowi art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Sprzedawca nie udostępnia zebranych danych podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji, w których jest to wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa, tj. na podstawie żądania uprawnionego do tej czynności organu lub sądu.


6. Uprawnienia Klienta W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Klientom przysługują związane z tym uprawnienia:


 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo poprawiania swoich danych,
 • prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
 • prawo cofnięcia w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
 • Sprzedawca może udostępniać funkcjonalności systemowe, umożliwiające realizację tych uprawnień. W przypadku woli skorzystania z wymienionych uprawnień, należy zwrócić się do Sprzedawcy.

7. Dzienniki serwerowe W związku z korzystaniem ze Sklepu przez Klientów, w sposób automatyczny możemy zbierać i zapisywać w dziennikach serwerów szczegóły techniczne dotyczące sposobu korzystania z usług, przesłane przez Klienta żądania związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, adres IP oraz dane techniczne o działaniu Sklepu w związku z czynnościami dokonywanymi przez Klienta. Są to w szczególności informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Możemy również zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Klienta, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki

8. Pliki cookies - wprowadzenie W trakcie świadczenia usług na rzecz Klientów, stosujemy profesjonalne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji, takie jak pliki cookies. Są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym przez Klienta podczas odwiedzania przez niego Sklepu. Informacje te przesyłane są do schowka używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki cookies zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu. Najczęściej zawierają one nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Dostęp do danych z plików cookies mogą posiadać również podmioty zewnętrzne, wymienione w pkt 5. Polityki prywatności i plików cookies.

W związku z udostępnianiem zawartości Sklepu, Sprzedawca stosuje tzw. „cookies”, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego.

Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;

W ramach naszego serwisu internetowego możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

 • "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 • "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp;
 • "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym jaki jest niniejszy Serwis z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z Serwisem reklamodawców, przez firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

9. Podstawa przetwarzania plików cookies Klientów korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie plików cookies poprzez przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanych w ich telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych.

Udzielenie zgody na przetwarzanie plików cookies następuje w szczególności poprzez użycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie plików cookies lub potwierdzenie zapoznania się z jego warunkami. Zgoda ta może być wycofana w każdym czasie, w sposób wolny od opłat i opisany w części dotyczącej zarządzania plikami cookies.

10. Odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania Sklep może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach lub w tym oprogramowaniu zasady przestrzegania polityki prywatności i przetwarzania plików cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i plików cookies tych stron lub oprogramowania po wejściu na nie lub przed ich instalacją.

11. Zmiany Polityki prywatności i plików cookies Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności i plików cookies. W takim przypadku, Sprzedawca opublikuje jej zaktualizowaną wersję w niniejszej lokalizacji.

12. Kontakt i zgłoszenia Sprzedawca nieustannie czyni wszystko, by przetwarzać dane osobowe Klientów i pliki cookies z dochowaniem najwyższych standardów. W przypadku zidentyfikowania ich zagrożenia lub naruszenia, prosimy o niezwłoczny kontakt z nami, przy użyciu poniższych danych:


SPACE FOR ALL Sp. z o. o.

(+48) 22 625 12 23

Nazwa Sklepu

Adres Sklepu


W przypadku jakichkolwiek pytań, żądań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub plików cookies, zachęcamy do kontaktu.

§2 REGULAMIN PROGRAMU KART KLIENTA Open Space Interiors

 1. Karta służy identyfikacji Uczestnika programu w celu przydzielenia mu określonych uprawnień wynikających z jej rodzaju.
 2. Karty są wydawane uczestnikom programu na podstawie złożonego formularza najpóźniej w ciągu pięciu (5) dni roboczych od złożenia wniosku.
 3. Każda karta posiada termin ważności.
 4. Uczestnik programu może posiadać więcej niż jedną kartę.
 5. Wydana Uczestnikowi programu karta nie jest zbywalna i pozostaje własnością Organizatora programu.
 6. Niedopuszczalne jest przenoszenie przez Uczestnika programu jakichkolwiek uprawnień ze swojej karty na kartę innego Uczestnika.
 7. W przypadku nieprawidłowego korzystania przez Uczestnika programu z karty może być ona zatrzymana przez personel sklepu.
 8. W przypadku uszkodzenia lub zagubienia karty należy powiadomić Organizatora.
 9. W przypadku zniszczenia lub zgubienia karty, możliwe jest przepisanie wszystkich uprawnień na nową kartę.
 10. Zniżki i promocje skierowane do posiadaczy Karty, nie łączą się z promocjami i obniżkami okazjonalnymi skierowanymi do ogółu klientów, Uczestnik programu sam wybiera korzystniejszą dla niego formę zakupu.
 11. Korzystanie z Karty w żadnym wypadku nie wpływa na uprawnienia Uczestnika programu wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności nie narusza ani nie ogranicza tych uprawnień.

KARTA BIAŁA - dla klienta detalicznego (Perfect Club).

Karta upoważnia do:

 1. Usługi concierge.
 2. Pomocy w doborze mebli.
 3. Stałego rabatu w wysokości 25%.
 4. Opcji szybka dostawy wraz z montażem.
 5. Dopasowanie mebli i akcesoriów.

KARTA CZARNA - dla projektantów (Professional Club).

Karta upoważnia do:

 1. Indywidualnej obsługi Uczestnika.
 2. Otrzymywania informacji o nowych produktach.
 3. Katalogów i modeli 3D.
 4. Informacji o cenach i najbliższych dostawach.
 5. Opcji indywidualnych zamówień na marki Organizatora.

ZAKOŃCZENIE PROGRAMU.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia programu w każdym momencie.
 2. Organizator jest zobowiązany do umieszczenia informacji o zawieszeniu lub zakończeniu działalności programu w każdym sklepie lub poinformowania Uczestników drogą elektroniczną na podany w Formularzu rejestracyjnym adres mailowy Uczestnika.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Karty w dowolnym terminie, bez podania do wiadomości przyczyn i bez prawa do ubiegania się przez Uczestnika o odszkodowanie.

REKLAMACJE.

 1. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące Programu bądź z nim związane mogą być zgłaszane przez Uczestnika w formie pisemnej na adres Organizatora. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis i przyczynę reklamacji wraz z żądaniem reklamującego.
 2. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.
 3. Powyższe postępowanie reklamacyjne nie wyłącza innych praw Uczestnika przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

DANE OSOBOWE I PRZESYŁANIE INFORMACJI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

 • Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, który wskazuje, że w przypadku Uczestnika programu niezbędne jest przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z § 3 Regulaminu. Niepodanie danych osobowych przez Uczestnika uniemożliwia zawarcie umowy i pełne korzystanie z Programu.
 • Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników biorących udział w Programie, w celu niezbędnym do realizacji uprawnień wynikających z uczestnictwa w Programie oraz posiadania Karty, co oznacza w szczególności:
  1. przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Programu w celu uczestniczenia przez niego w aktywnościach opisanych w Regulaminie, po uprzednim wyrażeniu przez Uczestnika Programu wyraźnej zgody na uczestnictwo w takiej aktywności;
  2. rozpatrywanie reklamacji;
  3. ewentualny kontakt z Uczestnikiem Programu w przypadku gdy istnieją uzasadnione wątpliwości, w tym zwłaszcza zapobieganie oszustwom, lub brak/błędne opłacenie transakcji.
 • Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników wyłącznie w zakresie podanym przez Uczestnika Programu w Formularzu rejestracyjnym i Regulaminie.
 • Uczestnik programu może w każdym momencie zrezygnować z udziału w Programie poprzez wysłanie oświadczenia nad adres Organizatora, z dopiskiem „Rezygnacja Karty Klienta Open Space Interiors” lub przesłanie oświadczenia elektronicznie na adres email: info@ospace.com.pl.
 • Podstawą prawną przetwarzania przez Organizatora danych osobowych Uczestnika Programu w celach wskazanym w ust. 2 powyżej jest:
  1. wykonanie umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której stroną jest Uczestnik;
  2. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w sytuacjach, o których mowa w ust. 10-11 poniżej.
 • Dane osobowe Uczestnika mogą być ujawniane przez Organizatora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) przy realizacji Programu na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, przy pomocy których realizowana jest dostawa towarów lub korespondencji, lub innym podmiotom, gdy jest to niezbędne do realizacji celów określonych w Regulaminie.
 • Dane osobowe Uczestnika Programu przetwarzane są przez okres 8 lat, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy. Dane osobowe Uczestnika w sytuacji zgłoszenia przez niego reklamacji przetwarzane są do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń związanych ze zgłoszoną reklamacją.
 • Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych dotyczących Uczestnika, ich sprostowania np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora.
 • Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • W przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowej zgody, Organizator może przetwarzać jego dane osobowe dla celów promocji i marketingu produktów lub usług oferowanych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Uczestnikowi, który wyraził taką zgodę, przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody lub zgód na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych Uczestnika, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.
 • W zależności od dobrowolnie wyrażonej zgody, Uczestnik może otrzymywać od Organizatora bezpłatny newsletter, w szczególności zawierający informacje o produktach, eventach, konkursach akcjach promocyjnych Organizatora, w tym przeprowadzanych we współpracy Organizatora z jego kontrahentami. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych Uczestnika, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.
 • Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Uczestnicy mogą dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Organizatora.
 • Organizator oświadcza, że dane osobowe rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Uczestników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 • Uczestnik jest obowiązany do informowania Organizatora o każdej zmianie w zakresie danych osobowych Uczestnika, na adres mailowy: info@ospace.com.pl.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Pełna treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna w siedzibie Organizatora, w Sklepach oraz na stronie internetowej www.ospace.com.pl Podstawowe zasady Programu zawarte będą w materiałach informacyjnych dystrybuowanych w związku z Programem.
 2. Organizator jest uprawniony do wprowadzania w każdym czasie zmian do niniejszego regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn. Poprzez ważne przyczyny rozumieć należy w szczególności zmiany funkcjonalności Kart, wykorzystania Kart na potrzeby Programu, zmiany stosowanych rozwiązań technicznych, a także w przypadku zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu lub nałożenia na Organizatora określonych obowiązków przez organy państwa, zmiany danych Organizatora, poprawy ochrony prywatności Uczestników i zapobieganiu nadużyciom.
 4. Zmieniony regulamin wiąże Uczestników, którzy nie zrezygnują z uczestnictwa w Programie w terminie 14 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu.
 5. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Uczestnika programu, Organizator uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika z udziału w Programie. Wykluczenie z Programu powoduje utratę wszystkich uprawnień związanych z posiadaniem karty klienta oraz utratę ważności karty.
 6. Niniejszy regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.
 7. Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 101 z późn. zm.).
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

§3 Zasady użytkowania:

 • do czyszczenia mebli używać miękkiej, zwilżonej szmatki a następnie wytrzeć do sucha.
 • nie należy stosować żadnych środków do czyszczenia i konserwacji mebli, tkanin, skóry ponieważ mogą one zawierać szkodliwe dla nich składniki i doprowadzić do uszkodzenia powierzchni mebla, tkaniny bądź skóry.
 • meble należy użytkować w pomieszczeniach suchych i zamkniętych, nie narażać na szkodliwe wpływy warunków atmosferycznych, przy wilgotności powietrza nie mniejszej jak 45% (przy niskiej wilgotności powietrza mogą powstać pęknięcia, odpryski farby, lakieru) lub zbyt wysokiej ponad 65%.Temperatura w pomieszczeniach powinna mieścić się w granicach 15-30 ˚C
 • meble należy ustawić na równej powierzchni – wypoziomowane, w razie potrzeby regulacji drzwi, wykręcenie oraz wkręcenie zawiasów.
 • na meblach nie można ustawiać gorących naczyń, ponieważ możne spowodować to odbarwienie, uszkodzenie powierzchni.
 • powierzchnie mebla nie narażać na długotrwały kontakt z płynami np. (woda,kawa, herbata alkohol) ponieważ może spowodować to uszkodzenie mebla.
 • Meble tapicerowane powinny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
 • Przy rozpakowaniu nie należy używać ostrych narzędzi, gdyż może to spowodować uszkodzenie obicia mebla.
 • W wyniku transportu po rozpakowaniu mogą wystąpić nieregularne fałdy i zagniecenia obicia. Cofnięcie efektu następuje w kilka dni po rozpakowaniu. Przyspieszenie procesu kształtowania można uzyskać poprzez ręczne uformowanie poduch.
 • Podczas przenoszenia mebla nie należy trzymać za obicie lub jego luźne elementy (poduchy), mechanizmy, elementy szklane, blaty stołów gdyż może to spowodować nieodwracalne odkształcenia i uszkodzeń.
 • Mebli tapicerowanych nie należy stawiać w niewielkiej odległości od czynnych źródeł ciepła takich jak grzejniki, kuchenki, piece.
 • Nie stawiać wazonów, doniczek z kwiatami na elementach lakierowanych, pod którymi może gromadzić się woda co może spowodować uszkodzenie powierzchni mebla. 5. Pomieszczenia, w których znajdują się meble powinny być wyposażone w wentylację co utrzymuje odpowiedni mikroklimat pomieszczeń. · W pomieszczeniach, w których jest wilgoć mogą odkształcać się drzwi i deformować tylna ściana mebli.

Prosimy zwrócić uwagę na meble podczas transportu samochodowego i przy wnoszeniu do mieszkania, gdyż podczas wykonywania tych czynności meble są najczęściej uszkadzane. Późniejsze naprawy są bardzo trudne i najczęściej niemożliwe do naprawy na miejscu u klienta, uszkodzenia te nie podlegają reklamacji - czyli bezpłatnej naprawie. Koszty związane z transportem od klienta do magazynu i z magazynu do klienta, wnoszenie i znoszenie mebla ponosi klient.